Logo        

2.0 Ber. 5p/b/1998cc.

2.1 TD 12V Ber. 5p/d/2088cc.